Grip Aşısı Ödeme Koşulları Hakkında Bilgilendirme

ÖDEEME KOŞULLARI

Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar, Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları , anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları, organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18 yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir.

Bu hastalara grip aşıları ilaç katkı payı alınmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır. 

 • ASTIM, KOAH VB GİBİ AKCİĞER HASTALIKLAR 
 • KORONER ARTER, KALP YETMEZLİĞİ, HİPERTANSİYON VB GİBİKARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 
 • DM (TİP1 ve TİP2), GUATR, FENİLKETONÜRİ VB GİBİ KRONİK METABOLİK HASTALIKLAR 
 • KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI 
 • ANEMİ, TALASEMİ VB GİBİ KAN HASTALIKLARI 
 • ORGAN NAKLİ VB GİBİ BENZERİ NEDENLERLE BAĞIŞIKLIK SİSTEM GÜÇLENDİRİCİ İLAÇ KULLANAN HASTALAR 
 • KANSER, İNFLAMATUAR BARSAK HAS. MULTİPLSKLEROZ, BEHÇET HAST. VB GİBİ HASTALIKLAR NEDENİYLE İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ ALAN HASTALAR 
 • UZUN SÜRELİ ASA TEDAVİSİ ALAN 6 AY-18 YAŞ ARASI ÇOCUK VE GENÇLER 

MEDULA Uyarı Kodları: 

 • 253 – Gebelik Katılım paylı Raporlu 
 • 216 – SUT’da belirtilen kronik hastalıklara ait sağlık raporuna dayanılarak ödenen aşı 
 • 220 – Belgelendirmek sartiyla 65 yas ve ustu veya yasli bakimevi ve huzur evinde kalan kisiler
- Sponsorlu İçerik -
Kafandakini yaz ki bizde bilelim:)

Leave a reply

Logo